Privacyverklaring Telecom Raadgevers

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen en verwerken bij het gebruik van onze diensten en voor welke doeleinden Telecom Raadgevers deze verwerkt.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, verwerkt Telecom Raadgevers uw persoonsgegevens en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Bij het aangaan van een overeenkomst met Telecom Raadgevers, bijvoorbeeld voor het aansluiten of verlengen van mobiele of vaste telefoonnummers, het leveren van goederen of diensten op het gebied van IT en Telecom, wordt u naar persoonsgegevens gevraagd. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam tekenbevoegde en contactperso(o)n(en)
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Legitimatiebewijsnummer tekenbevoegde
 • Afgiftedatum en einddatum legitimatiebewijs tekenbevoegde
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie die noodzakelijk is voor het voldoen aan de Wet Financieel Toezicht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Telecom Raadgevers, onze website en diensten, hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u contact opnemen met sandra@telecomraadgevers.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het verwerken van persoonsgegevens doen wij voor de volgende doeleinden:
 • Offreren;
 • Afhandeling van uw order (abonnement en/of hardware) en informeren over het verloop daarvan;
 • Facturering;
 • Informeren over wijzigingen van onze producten of diensten;
 • Het leveren van goederen;
 • Verzenden van een (digitale) nieuwsbrief;
 • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Contactformulier, chatfunctie en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of chatfunctie, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies
Op de website van Telecom Raadgevers wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ten bate van uw gebruiksgemak bij een volgend bezoek aan onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt of opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Telecom Raadgevers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker van Telecom Raadgevers tussen zit.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Telecom Raadgevers bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens zo lang als nodig is om de eerder genoemde doeleinden af te handelen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de Belastingdienst is Telecom Raadgevers wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren. Hierna zal alle informatie vernietigd worden.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Telecom Raadgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra@telecomraadgevers.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Telecom Raadgevers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (bijvoorbeeld telecom providers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Telecom Raadgevers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@telecomraadgevers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Telecom Raadgevers v.o.f.
Soestdijkseweg Zuid 224
3721 AJ Bilthoven
T: 030-2280813
E: info@telecomraadgevers.nl
W: www.telecomraadgevers.nl